June 30, 2022

ดอกเบญจมาศ

     วันนี้ AOREST ร้าน ขายดอกไม้หน้าศพ จะมานำเสนอเรื่องของ ดอกไม้ที่นิยมใช้ในงานศพคือเบญจมาศ

ขายดอกไม้หน้าศพ

    ต้นเบญจมาศเป็นดอกไม้ที่คนส่วนใหญ่นิยมนำมาใช้จัดดอกไม้งานฌาปนกิจศพ ซึ่งชาวจีน ประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งเกาหลีใช้เป็นผู้แทนแห่งความเศร้าโศกเศร้าใจ โดยเฉพาะชาวจีนนับว่าดอกไม้จำพวกนี้เป็นดอกไม้มงคลที่สื่อถึงสัจจะหรือความซื่อสัตย์ แต่สำหรับหลายประเทศยุโรปกลับถือได้ว่าดอกไม้สำหรับงานศพหรือเครื่องหมายแห่งความตาย เมื่อนำดอกต้นเบญจมาศมาตกแต่งงานฌาปนกิจศพจึงแฝงข้อคิดเตือนใจไว้ว่า “ความตายเป็นความจริงแท้ที่มนุษย์ทุกคนไม่สามารถหลีกหนีได้